O savezu

MISIJA:

Sportski savez općine Tešanj i sportske organizacije iz različitih sportskih disciplina sa područja općine Tešanj koje su saglasno svojom voljom i izraženom željom radi ostvarivanja svojih zajedničkih ciljeva, potreba i interesa udružene u Sportski savez općine Tešanj, kao i druge sportske asocijacije i udruženja upisana u registar udruženja u skladu sa zakonom, imaju za cilj ostvarenje jedinstvene misije razvoja i jačanja sporta kao djelatnosti od posebnog interesa za građane općine Tešanj. Njihovi zajednički ciljevi i zadaci prvenstveno su: usklađivanje zajedničkih interesa u planiranju razvoja sporta i tjelesne kulture, organizovanja i sprovođenja sportskih programa i unapređenja sporta i tjelesne kulture; izgrađivanje prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa o pitanjima od zajedničkog interesa; programiranje, planiranje i realizacija usvojene politike razvoja sporta i tjelesne kulture; organizovano, kvalitetno i dostojno prezentovanje Općine Tešanj na nivou Kantona, Federacije, BiH i u međunarodnim takmičenjima; utvrđivanje metoda i oblika rada za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, zadataka i interesa, kao i drugih poslova i zadataka; utvrđivanje i drugih poslova i zadataka ako se isti utvrde i zaključe.

VIZIJA:

Sportski savez općine Tešanj i sportske asocijacije udružene u Savez nastoje ostvariti svoje interese tako što preko organa Saveza zajednički: utvrđuju mišljenja,prijedloge, inicijative u vezi sa donošenjem i ostvarivanjem planova društveno-ekonomskog razvoja Općine i da na osnovu njihovih interesa utiču na ostvarivanje što povoljnijih uslova razvoja sporta i tjelesne kulture na području Općine Tešanj; učestvuju u definisanju normativa i standarda na osnovu kojih nadležni organi Općine vrše raspodjelu sredstava iz prihoda Općine i Kantona za finansiranje potreba i interesa društva u sportu i tjelesnoj kulturi, u smislu Zakona o sportu; učestvuju u utvrđivanju prijedloga za raspodjelu sredstava Općine i Kantona za finansiranje potreba i interesa društva u sportu i tjelesnoj kulturi, u smislu Zakona o sportu; organizovano i djelotvorno iznose zahtjeve pred organe Općine, Kantona, Federacije i države BiH, a naročito u: planiranju izgradnje, održavanju i korištenju objekata u kojima se održavaju sportska takmičenja i ostvaruju programi sporta i tjelesne kulture, zdravstvenoj zaštiti i osiguranju sportista i učesnika u sportu i tjelesnoj kulturi, kandidovanju sportskih organizacija za organiziranje sportskih priredbi i manifestacija od značaja za Općinu, Kanton, Federaciju i državu BiH, utvrđuju sistem takmičenja, daju prijedloge i mišljenja o sistemu takmičenja sportskih organizacija na nivou Kantona, Federacije i države BiH; utvrđuju, donose i usaglašavaju programe općinskog prezentovanja iz oblasti sporta; definišu uslove i načine usavršavanja i školovanja stručnih kadrova; utvrđuju kriterije i mjerila za organizovanje određenih sportskih manifestacija i takmičenja; organizuju sportske manifestacije i priredbe od značaja za Općinu; utvrđuju kriterije i mjerila za finansiranje određenih sportskih djelatnosti iz sredstava koja Savez ostvari vlastitom djelatnošću; informišu javnost o sveukupnom razvoju i rezultatima sporta na području Općine; obezbjeđuju po zahtjevima udruženih članica izvršavanje određenih usluga; definišu i provode metode i oblike aktivnosti s ciljem ostvarivanja dogovernih zahtjeva i potreba; utvrđuju kriterije i dodjeljuju društvena priznanja i nagrade.

CILJEVI I DJELATNOST:

Ciljevi i djelatnost Saveza su: obrazovanje i usavršavanje stručnih kadrova, utvrđivanje sistema i kalendara sportskih takmičenja, realizovanje informativnog sistema o sportskim organizacijama, sportistima, sudijama i sportskim radnicima, organizovanje sportskog marketinga, organizovanje i sprovođenje programa sportskih djelatnosti, planiranje razvoja i unapređenje sporta, koordinacija aktivnosti na zastupanju zajedničkih interesa udruženih članica pred državnim i drugim institucijama, učešće u definisanju normativa i standarda u distribuciji budžetskih sredstava za finansiranje sporta, priprema i realizacija programa sporta školske omladine, podržavanje aktivnosti na zdravstvenoj zaštiti sportista, dodjeljivanje priznanja i nagrada, obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Saveza.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

Udruženje je registrovano kao udruženje građana te, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH i Statutom Udruženja, ima Skupštinu, Nadzorni odbor, Upravni odbor, Predsjednika i Generalnog sekretara Udruženja. Savez zastupaju i predstavljaju predsjednik Upravnog odbora Saveza, predsjednik Skupštine Saveza i generalni sekretar Saveza. U poslovima zastupanja i predstavljanja Saveza predsjednik Upravnog odbora nastupa i predstavlja se kao predsjednik Saveza.

Loading