Skupština

  1. Mirsad Srkalović – Predsjednik Skupštine
  2. Enes Omahić – Zamjenik predsjednika Skupštine

Svaka članica Saveza u Skupštinu Saveza daje po jednog delegata. Skupština ima predsjednika i zamjenika Skupštine Saveza. Mandat traje četiri godine. Skupština je ovlaštena da: donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom; daje suglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Saveza; bira i opoziva predsjednika i zamjenika Skupštine, predsjednika i zamjenika Upravnog odbora, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i Gen. sekretara Saveza; usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor; odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada, i drugim statusnim promjenama Saveza; donosi poslovnik o svom radu; utvrđuje i usvaja finansijske izvještaje i planove; utvrđuje vrstu i oblik priznanja, pohvala i nagrada; potvrđuje delegiranje predstavnika Saveza u druge saveze i organizacije; utvrđuje osnove strategije i politike sporta općine; utvrđuje osnove politike međunarodne sportske saradnje; odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Saveza.

Loading