UNDP – Projekat ReLOaD

Poštovani sugrađani, čast nam je i zadovoljstvo da vam predstavimo projekat „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“.

Nakon javnog poziva UNDP i Općine Tešanj u septembru mjesecu 2017. godine, Sportski savez općine Tešanj inicirao je više sastanaka sa predstavnicima sportskih udruženja i drugih zainteresovanih aktera, kojom prilikom smo razmatrali uslove javnog poziva i kreirali ideje za projekat.

Ono što je nas sportiste posebno obradovalo jeste činjenica da je, koliko znamo, po prvi put u javnom pozivu UNDP-a otvorena mogućnost za aplikaciju projekata koji doprinose razvoju sporta i unaprijeđenju sportskih sadržaja za djecu i mlade.

Pored sporta prioritetna oblast javnog poziva bila je i zaštita okoliša i životne sredine te smo ove dvije oblasti spojili i kreirali projekat koji je od strane komisije ocjenjen prolaznom ocjenom te smo nakon toga pristupili potpisivanju ugovora, a 01.02.2018. godine otpočeli smo sa realizacijom prvih aktivnosti koje su predviđene projektom.

Na području općine Tešanj imamo sportske klubove sa razvijenom infrastrukturom i organizacijskim sposobnostima u raznim sportovima, fudbal, košarka, odbojka, rukomet, borilački i drugi sportovi, ali je evidentno da postoje i manje zastupljene grane sporta kao npr. gimnastika, plivanje, stoni tenis i ples, a za koje građani naše općine pokazaju veliku zainteresovanost.

Takođe je evidentno da na području naše općine u sportskim klubovima nemamo dovoljan angažman lica koja dolaze iz marginaliziranih skupina našeg društva (osobe sa poteškoćama u razvoju i invalidna lica) te da je mali broj ženske populacije uključen u sportske aktivnosti.

S tim u vezi Sportski savez općine Tešanj kao krovna sportska organizacija na području naše općine je u saradnji sa partnerima odlučio da preduzme mjere i radnje na poboljšanju uslova za bavljenjem sportom svih građana naše općine, s akcentom na rad sa osobama koje dolaze iz marginaliziranih grupa.

Partneri na projektu su Udruženje pedagoga fizičke  kulture Tešanj, Plesni klub Pobjeda-Win Tešanj, Stonoteniski klub „Nec“ Tešanj, Sportsko udruženje Trepče i Udruženje sportskih ribolovaca „Blinker“ Kalošević-Tešanj.

Saradnik na projektu će biti Dnevni centar za djecu i odrasle osoba sa poteškoćama u razvoju Tešanj, koji će djelovati u stručnom djelu rada sa djecom sa posebnim potrebama.

Projektne aktivnosti će trajati ukupno 7 mjeseci, od 01.02.2018. do 31.08.2018. godine.

Radeći na uspostavi trajnog partnerstva OCD koje se bave poboljšanjem položaja i kvaliteta života ugroženih kategorija, lokalnih vlasti i relevantnih ustanova-institucija u sklopu projekta radićemo na jačanju kapaciteta istih kroz razne edukativne aktivnosti, izradu Sporazuma o saradnji, te kroz direktan rad i kontakt sa korisnicima doprinjeti razvoju njihovih vještina i praktičnih kompetencija.

Realizacija projektnih aktivnosti će se odvijati kroz dvije projektne komponente:

Prva komponenta:

Jačanje kapaciteta i međusektorske saradnje organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i ciljnih ustanova/institucija što podrazumjeva sprovođenje svih obuka za ciljne grupe, održavanje konferencije i izradu i potpisivanje Sporazuma o saradnji.

U sklopu ove komponente će se raditi na edukaciji-treningu ciljnih grupa svih građana općine Tešanj sa akcentom na marginalizirane grupe, te organizacija civilnog društva koje se bave problemima ugroženih kategorija stanovništva.

Osim toga, aktivno će se raditi na izradi Sporazuma/protokola o saradnji koji ce biti potpisan na samom kraju projekta od strane predstavnika navedenih partnera. Sporazum će definisati i preporučiti nova rješenja utvrđena u toku same realizacije projekta sa efektima simulacije primjene i biti osnova za partnersko djelovanje i dalji zajednički rad na poboljšanju položaja ugroženih kategorija.

Za koordinaciju aktivnosti u sklopu ove komponente će većim dijelom biti zadužen Sportski savez općine Tešanj, a partneri će biti zaduženi uglavnom za realizaciju predavanja, edukacija i treninga sa korisnicima. Prilikom izrade sporazuma o saradnji aktivno će biti konsultovan i uključen i saradnik na ovom projektu Dnevni centar za djacu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Tešanj.

Druga komponenta:

Podrazumjeva direktan rad sa korisnicima /djecom sa posebnim potrebama i djecom sa normalno razvijenim sposobnostima, mladim, invalidnim licima, ženskom populacijom i drugim građanima/.

Ova komponenta se odnosi na izradu plana i programa rada, održavanje treninga, edukativnih predavanja, konferencija, konkretnog djelovanja na terenu i održavanje javnog sportskog događaja.

Na polju ekologije nakon tematske konferencije za sve građane općine Tešanj na temu Zaštita okoliša, radit će se direktnim angažmanom na terenu (organizacija ekološke akcije povodom Svjestkog dana voda) gdje će aktivizam i volonterizam korisnika projekta odmah doći do izražaja.

Prema planu i programu koji će biti napravljen u toku projekta koristiće se inkluzivni pristup, te individualni pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama i invalidnim licima u zavisnosti od procjenjenih potreba.

Takođe, u sklopu ove komponente tokom provedbe projekta izvršit će se nabavka sve potrebne opreme koja je neophodna za provedbu projekta. Navedena oprema će se koristiti za realizaciju edukacija, konferencija, treninga i predavanja kao i za aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju projketa (foto i video materijali), a u budućnosti će biti na raspolaganju organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama za provedbu društveno korisnih ideja i projekata.

Realizacijom ovog projekta stvorit ćemo realne pretpostavke da većina članica Sportskog saveza općine Tešanj (30 OCD) pristupi potpisivanju sporazuma o saradnji gdje će jedan od prioritetnih ciljeva za dalji rad biti djelovanje i rad organizacija civilnog društva sa korisnicima Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, invalidnim licima, i drugim marginaliziranim skupinama, te djelovanje na ekološkom planu radi zaštite životne sredine.

Zajedničkim djelovanjem većine organizacija civilnog društva na području općine Tešanj stvorit ćemo daleko bolje uslove za djelovanje marginaliziranih grupa u kreiranju njihovih sportskih, društvenih, ekoloških i drugih komponenti života i rada.

U tom periodu planirane su slijedeće aktivnosti:

  • (februar) – Uvodna panel diskusija na temu „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“
  • (mart) – Konferencija za sve građane iz oblasti ekologije.
  • (mart) – Ekološka akcija povodom 22. Marta – Svjetskog dana voda
  • (april) – Edukacija i treninzi stonog tenisa
  • (maj) – Edukacija i treninzi plesa
  • (juni) – Edukacija i treninzi gimnastike
  • (juli) – Edukacija i treninzi plivanja
  • (avgust) – Edukacija trenera i sportskih radnika
  • (avgust) – Centralni sportski događaj
  • (avgust) – Potpisivanje memoranduma o saradnji OCD i JLS

U realizaciju ovog projekta uključen je tim sastavljen od profesora, magistara i doktora nauka iz oblasti sporta, psihologije i ekologije.

O svim aktivnostima u sklopu projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“ javnost će biti upoznata putem:

-Web stranica: sportskisaveztesanj.ba ,

-Facebook stranici:  https://www.facebook.com/sportskisaveztesanj.ba/

-YouTube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCUAYaOkh_3xYAyd0KOUVGgg?view_as=subscriber

Ukupno odobrena sredstva za realizaciju svih projekata na području općine Tešanj za 2018. godinu iznose 99.847,07 KM, od čega Općina Tešanj sufinansira iznos od 31.469,80 KM.

Ukupan Budžet projekta „Sportom do zdravlja – sport za sve“ iznosi 60.372,00 KM.

Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz općinskih budžeta.

ReLOaD finansira Evropska unija (EU), a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i JLS uključene u ReLOaD.

 

Loading