Upravni odbor

  1. Adnan Alić ( Košarkaški klub „Basketball Heroes“ Tešanj) – Predsjednik UO,
  2. Izet Mandžukić (Ženski odbojkaški klub Tešanj) – zamjenik predsjednika UO,
  3. Jakub Rošić (Karate klub „Unija“ Tešanj) – član UO,
  4. Muhamed Travančić (Fudbalski klub „Borac“ Jelah) – član UO,
  5. Mensur Bešo  (Košarkaški klub  „Gradina MADI“  Tešanj) – član UO,
  6. Almin Hrvić (Rukometni klub „Bosna“  Tešanj) – član UO,
  7. Esad Bašić (Društvo pedagoga fizičke kulture Tešanj) – član UO.

Upravni odbor broji 7 članova a čine ga: predsjednik i zamjenik predsjednika te pet članova Upravnog odbora iz reda udruženih članica, biraju se na mandat od četiri godine. Predsjednik Upravnog odbora u poslovima zastupanja i predstavljanja Saveza nastupa i predstavlja se kao predsjednik Saveza. Upravni odbor je ovlašten da: priprema sjednice Skupštine; priprema i predlaže prijedlog izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština; provodi politiku, zaključke i odluke Skupštine; odlučuje o pribavljanju sredstava, pokretne i nepokretne imovine u korist i za račun Saveza, kao i o raspolaganju sa tom imovinom, u skladu sa zakonom i ovim statutom; brine o obezbjeđivanju sredstava i drugih uvjeta za rad Saveza; upravlja imovinom Saveza; donosi programe rada i finansijske planove Saveza, razmatra i usvaja periodične obračune, utvrđuje prijedlog godišnjeg obračuna i podnosi ga Skupštini na usvajanje; podnosi godišnje izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje; imenuje stalna i povremena radna tijela Saveza (komisije, odbori, i sl.); donosi pravilnike i druge opće i pojedinačne akte, u skladu sa ovim Statutom; odlučuje o prijemu u članstvo Saveza i prestanku članstva u Savezu; odlučuje o zaključivanju ugovora, sporazuma i drugih akata sa trećim osobama; predlaže dodjelu javnih priznanja i nagrada, u skladu sa zakonom i aktima Saveza; odlučuje o potrebi angažiranja stručnog osoblja za potrebe Saveza; brine se i odlučuje o izvršavanju zadataka koji se odnose na finansijsko poslovanje Saveza, u skladu sa zakonom; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Loading